slideshow

Závěrečná zpráva projektu

ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Projekt Akademie pro podnikatelky CZ.1.04/3.404/76.00318 byl zaměřen na oblast rovných příležitostí, vzdělávání, podporu znevýhodněných skupin, podporu vstupu do podnikání ve spojení s poradenstvím.

Projekt byl zahájen 2.4.2012 a ukončen 31.3.2015.

Projekt byl zaměřen na oblast rovných příležitostí, vzdělávání a podporu znevýhodněných skupin na trhu práce, na podporu osobám ze znevýhodněných skupin při vstupu do podnikání ve spojení s poradenstvím.

Cílem projektu bylo především vytvoření Akademie pro začínající podnikatelky jako komplexního programu na zahájení  samostatné výdělečné činnosti ve spojení s doprovodnými poradenskými službami. Důraz byl kladen na vzdělávání v definovaných oblastech a tvorbu podnikatelského záměru.

Akademie obsahovala 9  vzdělávacích modulů:

1. Základní informace pro vstup do podnikání
2. Kompetence pro podnikání
3. Úspěšná prezentace a komunikace
4. Ekonomické základy pro podnikání
5. Základy marketingu
6. Základy finančního řízení malých firem
7. Základy personální práce
8. Slaďování pracovního a rodinného života
9. Zpracování business plánu 

Na všechny moduly byla navázaná možnost individuálních konzultací. Součástí některých modulů byly i pracovní workshopy, které se ukázaly jako velmi přínosné a užitečné pro účastnice projektu.

Na závěr celé ucelené řady vzdělávání byla účastnicemi projektu provedena obhajoba jejich business plánů, které si samy vypracovaly,  před odbornou porotou.

V rámci projektu byly realizovány 4 cykly vzdělávání. Úspěšné účastnice získaly certifikát a v rámci obhajoby BP byl odbornou porotou vždy vybrán i nejlepší BP, který byl oceněn finanční odměnou.

Realizace tohoto projektu umožnila využitím vzdělávacích modulů podporu začlenění znevýhodněných skupin při vstupu do podnikání, které by za standardních tržních podmínek neměly přístup k těmto možnostem. Přenos inovativního přístupu byl zaměřen na cílové skupiny, které jsou znevýhodněny ekonomicky či sociálně, nemají relevantní vzdělání a zkušenosti, které jsou omezeny ve vstupu na trh práce nebo nemají možnosti zahájit podnikání jako řešení životní situace. 

Na závěr celého projektu proběhla závěrečná konference, která shrnula výstupy z celého vzdělávacího období a prezentovala výsledky celého projektu. Konference se setkala s velkým zájmem z řad veřejnosti i například pracovníků Úřadů práce.

V rámci projektu byly vytvořeny tři inovativní produkty:

1/ Ucelený vzdělávací kurz Akademie pro podnikatelky

2/ Softwarová aplikace Business Plán, vedoucí začínající podnikatele krok za krokem k vytvoření profesionálního business plánu.

3/ Příručka pro vstup do podnikání.

Všechny naplánované klíčové aktivity projektu byly splněny a projekt jako takový se setkal s velmi kladným ohlasem u všech účastnic projektu, které oceňovaly přínos uceleného vzdělávacího kurzu jak pro svůj osobní rozvoj, tak pro zahájení vlastního podnikání.

Projekt byl také několikrát prezentován v médiích – tisku i televizi.

Projektu se zúčastnilo v celém jeho průběhu 177 žen a 77 absolventek získalo certifikát absolventek kurzu.

Hodnocení indikátorů:

Indikátor 07.41.00, který byl nastaven na cílovou hodnotu 180 osob, byl splněn na 98,3%. Indikátor 07.46.13 počet absolventů kurzu, který byl nastaven na cílovou hodnotu 80 osob, byl splněn na 96,3%. Důvodem nedosažení cílového stavu byla velká fluktuace na počátku vzdělávacích aktivit projektu, se kterou jsme nepočítali a tuto skutečnost jsme v dalších bězích vzdělávání odstranili pečlivým předvýběrem účastnic vzdělávacích kurzů.

7.45.00  Počet podpořených organizací byl nastaven na cílovou hodnotu 3.

Svaz podnikatelek České republiky o.s.

Altego s.r.o.

Podnikatelská fakulta VUT Brno

Tento indikátor byl splněn na 100%.

 

7.57.00  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

byl nastaven na cílovou hodnotu 3.

1/Vzdělávací kurz Akademie pro podnikatelky

2/ Softwarová aplikace Business plán

3/ Příručka pro vstup do podnikání

Tento indikátor byl splněn na 100%.

 

Publicita:

Mediální strategie projektu byla zpracována v souladu s Příručkou pro publicitu již na počátku

realizace projektu a v průběhu celého projektu  byla průběžně realizována.

Realizace povinné publicity zahrnovala m.j.:

- prezentace na webových stránkách, na facebooku Svazu podnikatelek

- informace o projektu na stránkách regionálních novin Brněnský deník

- informace o projektu v MHD

-  školicí materiály v jednotném schváleném, vizuálním  stylu, jednotné propagační a

 informační materiály, informace ve školících místnostech

- informace o projektu na Závěrečné konferenci projektu

- distribuce reklamních materiálů projektu ( bloky, propisky, poznámkové bločky, manikúry,

držáky na kabelky)

- letáky projektu dle cílových skupin

- osobní, telefonická a mailová propagace projektu v  neziskových organizacích, 

  zaměřených na stejné cílové skupiny (např. Centrum pro rodinu,

  Family Point,  Ženy 50+)

  Informace o projektu a jeho výstupech byly poskytnuty Úřadu práce Brno-město i Úřadům

  práce na pobočkách mimo Brno

- detailní propagace projektu a jeho aktivit na webových stránkách a sociálních

 sítích, propagace projektu na facebooku, kde byly také pravidelně uváděny

 informace o proběhlých seminářích a zveřejnění dalších aktuálních akcí a novinek a

  fotografií z akcí a seminářů projektu. Facebook SP byl nově upraven a zaznamenal nárůst

  počtu osob, které tyto stránky navštívily.

Projekt byl rovněž několikrát prezentován v tisku.

V průběhu celé realizace projektu byla dodržována stanovená pravidla publicity.

Udržitelnost:

Strategie možné udržitelnosti projektu byla zpracována manažerkou projektu za podpory členů RT. Strategie se zaměřila na potřeby cílových skupin, tak jak byly specifikovány a detailně analyzovány v průběhu realizace projektu a na základě poznání těchto potřeb a analýzy možností cílových skupin byla nastavena strategie Svazu podnikatelek nabízet dále specializované semináře, poradenství, související se vstupem do podnikání a podnikáním, nyní už ovšem nikoli bezplatně. Ve strategii možné udržitelnosti jsme vycházeli ze skutečnosti, že potřeba a užitečnost specializovaného vzdělávání začínajících podnikatelek je velmi vysoká a proto budeme i nadále tyto možnosti nabízet.

Hodnocení jednotlivých klíčových aktivit projektu:

01 Ustavení realizačního týmu

Realizační tým byl ustaven na začátku realizace projektu, tato aktivita byla tedy splněna hned na počátku realizace.

02 Administrace a řízení projektu

Na této aktivitě se podílel po celé období celý realizační tým projektu. Všechny součásti této aktivity byly splněny

03 Vizuální identita

Vizuální identita projektu byla nastavena při zahájení projektu a byla dodržována po celou dobu jeho realizace.

04 Evaluace projektu

Klíčová aktivita Evaluace projektu sloužila k průběžnému vyhodnocování realizace projektu a jeho klíčových aktivit. Evaluaci prováděl realizační tým projektu v rámci svých pravidelných schůzek realizačního týmu, evaluaci prováděli i členové RT společně s lektory, kteří vedli jednotlivé semináře. Na závěr projektu proběhla nejen evaluace jednotlivých realizovaných modulů, ale i evaluace celého kurzu. Nepodstatné změny, které jsme udělali během projektu v rámci jednotlivých seminářů se ukázaly pro výsledek jako velice přínosné. Projekt se prakticky s každým novým během vylepšoval. Dokázali jsme včas reagovat na potřeby vzdělávané skupiny. Evaluace projektu měla velký význam a napomohla k úspěšné realizaci projektových cílů.

05 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 1 – Základní informace pro vstup do podnikání

V rámci tohoto modulu byly účastnice projektu seznámeny s legislativními podmínkami pro podnikání, se základními pojmy v oblasti podnikání. Vzhledem k tomu, že během realizace projektu došlo k zásadní legislativní změně -  nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku a s tím související zánik celé řady právních předpisů, byl tento modul aktuálně přizpůsoben a vzhledem k velkému zájmu účastnic projektu byl upraven i manuál modulu z pohledu NOZ.

Během realizace tohoto modulu byly realizovány i konzultace k jednotlivým právním otázkám dle zájmu jednotlivých účastnic.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu a byla vždy velmi dobře hodnocena účastnicemi projektu.

06 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 2 – Kompetence pro  podnikání

V rámci tohoto modulu byly účastnice seznámeny s tím, jaké jsou kompetence pro podnikání a měly možnost udělat si s pomocí lektorky několik testů, aby poznaly rozsah svých vlastních kompetencí. Součástí modulu byly i workshopy a konzultace, které byly pozitivně přijímány účastnicemi projektu a velmi dobře hodnoceny.

 Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

07 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 3 Úspěšná prezentace a komunikace

V rámci tohoto modulu byly účastnice seznámeny s pravidly úspěšné sebeprezentace a komunikace, na praktických cvičeních měly možnost si tato pravidla vyzkoušet v praxi. Tento modul byl velmi přínosný pro cílové skupiny i z toho důvodu, že mnoho účastnic mělo na začátku vzdělávacího běhu velký problém jak s prezentací, tak s komunikací a po absolvování tohoto modulu byl zcela jasně vidět posun k lepšímu, praktickou zkoušku měly pak všechny účastnice i při obhajobě svého business plánu před komisí, kdy se ukázalo, jak velký pokrok dosáhli.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

08 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 4 Ekonomické základy podnikání

V rámci tohoto modulu byly účastnice seznámeny s ekonomickými základy podnikání – s typy účetnictví, se zásadami správného účetnictví a měly možnost konzultovat své dotazy s lektorkou. Tento modul byl pro účastnice projektu velmi důležitý, neboť, jak se ukázalo, finanční stránka podnikání pro ně byla nejtěžší oblastí a mnohé z nich si neuvědomovaly, jak velký význam má správná finanční rozvaha a finanční vedení pro úspěšní podnikání.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

09 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 5   Základy marketingu

Tento modul byl opět velmi důležitý pro účastnice projektu, neboť se zabýval marketingem jak z pohledu teoretického tak především praktického. Velký ohlas tohoto modulu byl vidět i na požadavcích na workshopy a konzultace s lektorkami, kde si účastnice mohly detailně probrat svůj marketingový plán a získat tak velké množství poznatků, které dále využily pro zpracování svého podnikatelského záměru.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

10 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 6   Základy finančního řízení malých firem

Tento modul seznámil účastnice s finančním řízením malé firmy a v rámci tohoto modulu si účastnice mohly vyzkoušet jak si správně udělat finanční plán svého podnikání, také měly možnost si s lektorem v praxi vyzkoušet,  jak probíhá v bance jednání o úvěru a s jakými požadavky banky je třeba při tomto jednání počítat. Tento modul se také setkal s velkým ohlasem účastnic.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

11 Příprava a realizace vzdělávacího modulu  7  Základy personální práce

V rámci tohoto modulu byly účastnice seznámeny se základy personální práce, které by měl každý podnikatel znát, včetně výběru a hodnocení zaměstnanců a jejich motivace a odměňování. Opět měly všechny účastnice možnost probrat s lektorkou všechny otázky, které je k tomuto tématu napadly.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

12 Příprava a realizace vzdělávacího modulu 8  Slaďování rodinného a pracovního života

V rámci tohoto modulu měly účastnice možnost se dozvědět zda a jak lze sladit pracovní a  rodinný život, což je otázka, která je u naších cílových skupin velmi složitá. Účastnice byly seznámeny s time managementem, s rozdělováním úkolů v domácnosti, s nastavením priorit a v rámci poskytnutí ještě lepších informací našim účastnicím byla do modulu zapojena i psycholožka, která s nimi mohla analyzovat problémy v oblasti podpory rodiny při podnikání.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

13 Příprava a realizace vzdělávacího modulu  9  Zpracování business plánu

V rámci tohoto modulu dostaly účastnice projektu veškerou teoretickou i praktickou podporu pro vytvoření svého podnikatelského záměru. Měly možnost využít i individuální konzultace, aby probraly s lektorkami všechny problematické otázky. Výstupem pak byly jednotlivé podnikatelské záměry účastnic.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

14 Příprava a realizace vzdělávacího modulu  10 Prezentace a obhajoba vlastního business plánu

V rámci tohoto závěrečného modulu, na který se účastnice v podstatě připravovaly celý běh projektu, každá z účastnic, která si vypracovala svůj podnikatelský záměr prezentovala a obhajovala před odbornou komisí svůj business plán. Každý business plán byl hodnocen dle nastavených kritérií a každá účastnice si vyslechla zhodnocení svého business plánu. Na závěr každého hodnocení, které bylo vždy na konci každého běhu projektu, byl odbornou komisí vybrán i nejlepší business plán, jehož autorka obdržela malé finanční ohodnocení.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

15 Zajištění povinné publicity a diseminace projektu

Mediální strategie projektu a dodržování prvků povinné publicity dle Příručky poskytovatele bylo zpracováno již na počátku realizace projektu a bylo dodržováno po celou dobu realizace. Realizační tým průběžně kontroloval dodržování prvků povinné publicity tak, aby vyhovovaly nastaveným kritériím.

Diseminace – tedy informování cílových skupin o projektových aktivitách probíhala po celou dobu

realizace projektu na webových stránkách  příjemce a na facebooku.

 

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

16 Průběžné hodnocení a kontrola realizace klíčových aktivit

Průběžné hodnocení a kontrola realizace klíčových aktivit projektu  bylo prováděno pravidelně v  rámci  schůzek projektového týmu.

Celkové průběžné hodnocení projektu prováděl manažer projektu ve spolupráci s celým

realizačním týmem. Byly splněny všechny plánované aktivity, proběhlé semináře měly výborná hodnocení.

 

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

 

17  Vytvoření softwarové aplikace pro zpracování profesionálního business plánu

V rámci této aktivity byla vytvořena softwarová aplikace, která pomáhá vytvoření profesionálního business plánu tím, že každého zpracovatele vede bod po bodu jednotlivými součástmi business plánu i s nápovědou. Výsledkem pak je profesionální business plán, zahrnující všechny požadované součásti, který lze předložit jak případným investorům, tak například opři jednání v bance o úvěru. Aplikace je ke stažení na webových stránkách příjemce.

Tato klíčová aktivita proběhla v souladu s plánovanými cíli projektu.

18 Zpracování strategie udržitelnosti projektu i po skončení jeho financování ze zdrojů OP LZZ

Strategie udržitelnosti projektu byla zpracována v monitorovaném období manažerkou projektu za podpory členů RT. Strategie se zaměřila na potřeby cílových skupin, tak jak byly specifikovány a detailně analyzovány v průběhu realizace projektu a na základě poznání těchto potřeb a analýzy možností cílových skupin byla nastavena strategie Svazu podnikatelek nabízet dále specializované semináře, poradenství, související se vstupem do podnikání a podnikáním, nyní už ovšem nikoli bezplatně. Ve strategii udržitelnosti jsme vycházeli ze skutečnosti, že potřeba a užitečnost specializovaného vzdělávání začínajících podnikatelek je velmi vysoká a proto budeme i nadále tyto možnosti nabízet.

Tato klíčová aktivita byla splněna.

19 Vytvoření produktu Příručka pro vstup do podnikání

V rámci této aktivity byla vytvořena Příručka pro vstup do podnikání, která nabízí základní informace pro zájemce o podnikání a základní požadavky a podmínky, které je třeba vzít v úvahu a naplnit.

Tato klíčová aktivita byla splněna.

20  Příprava a realizace konference o výstupech projektu

V rámci této aktivity proběhla příprava a následná realizace závěrečné  konference projektu, které se zúčastnily téměř všechny účastnice projektu, realizační tým, lektoři a pozvaní hosté.

Na konferenci byl prezentován celý projekt včetně jeho aktivit a produktů a prezentovaly se zde účastnice projektu, které hovořily o přínosu projektu pro své budoucí podnikání i osobní rozvoj. Vybraní hosté pak hovořily jak o ženském podnikání a jeho směřování, tak o svých vlastních podnikatelských zkušenostech.

V rámci konference mohly účastnice i prezentovat své výrobky či služby, čehož mnohé využily. Celá konference proběhla ve výborné atmosféře a byla velmi kladně hodnocena. Konference se zúčastnili i zástupci Úřadů práce z regionu a zástupci tisku, kteří následně některé účastnice v tisku prezentovali.

Tato klíčová aktivita byla splněna.

21  Finanční audit projektu

Na základě rozhodnutí o podstatné změně č.1, které vydalo MPSV dne 3.3.2015 na základě žádosti ze dne 10.2.2015 byla tato klíčová aktivita zrušena. Finanční částka, která byla přidělena pro tuto KA, bude vrácena poskytovateli dotace.

22  Závěrečné hodnocení projektových aktivit a naplnění cílů projektu

Závěrečné hodnocení projektových aktivit a naplnění cílů projektu bylo zpracováno realizačním týmem projektu ve formě uceleného dokumentu.

Zaujalo Vás, čím se zabýváme?

Začněte dialog, který má hodnotu..

 

KONTAKTUJTE NÁS